(+855) 61 394 505

Fresh cauliflower, pakora, ginger, garlic, chilly lightly fried with gravy.